shutterstock_1438887359 [Converted]-01.p

פתיחת עסק

מדריך לפתיחת עסק – עוסק פטור ,  עוסק מורשה  


על מנת לפתוח תיק עוסק- יש לפתוח תיק בשלושה מוסדות ממשלתיים ועל פי הסדר שיוצג להלן :


1.    מס ערך מוסף

ראשית יש לפתוח עוסק במשרד אזורי מע''מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

תהליך הרישום הוא מילוי טופס 821 – "רישום לצורכי מס ערך מוסף" והגשת המסמכים שיפורטו בהמשך לפקיד במשרד, תהליך הרישום הינו קצר (תלוי יותר בתור).

המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק:

  • תעודת זהות. 

  • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (במידה ויש).

  • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע"מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור (האסמכתא היא צילום שיק או אישור על ניהול חשבון מהבנק).

  • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו (הזמנה מלקוח, רכישת ציוד והוצאות טרום עסקיות במידה ויש).

בתום התהליך מקבלים במקום תעודה, לאחר כמה זמן תישלח תעודה מקורית בדואר.

תום הרישום במשרדי מע"מ נגשים למשרד מס הכנסה האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.

2.    מס הכנסה

 

על מנת  לפתוח תיק עצמאי יש למלא טופס ‎5329 – " דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה", לאחר מילוי הטופס (יש לצלם עותק ולהחתים את הפקיד בסוף התהליך – "אסמכתא") יש להגיש לפקיד במידה וידרש את התעודה הזמנית – "עוסק פטור" שניתנה במע"מ.

לאחר פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה נשאר רק לדווח לביטוח לאומי על שינוי מעמד לעצמאי.

3.    ביטוח לאומי

בביטוח לאומי כבר קיים תיק (כתוצאה מהיותך שכיר בעבר) ולכן נדרש רק לשנות את המעמד מ"שכיר" ל"עצמאי" (במידה ועובדים במקביל כשכיר, אז ל"שכיר ועצמאי"). לא נדרש להגיע אל משרד ביטוח לאומי, ניתן לשלוח בדואר או להשאיר בתיבת הפניות מחוץ למשרד האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית

, את הפרטים להלן :


•    טופס 6101 – "דין וחשבון רב שנתי" עם כל הפרטים הרלוונטיים לשינוי המעמד (במילוי "ממוצע הכנסה חודשית" הכוונה להכנסות בניכוי הוצאות לחודש, על סמך הנתון הזה יקבעו מקדמות משוערות לכל השנה).
•    עותק של תעודת "עוסק  " (אותה תעודה זמנית שקיבלתם ממשרדי מע"מ).

טופס להורדה או מילוי באתר

  1. מתלבטים אם לפתוח עסק פטור או מורשה? לא מבינים את ההבדלים 

שלחו לי הודעה בוואטסאפ

Marble Surface

 

שימו לב – במידה והייתם שכירים ב6 השנים האחרונות והמשכורת שלכם עלתה מעל – 8,000 ש"ח יתכן שמגיע לכם החזרי מס.

רוצים לבדוק אם מגיע לכם החזר מס לפני פתיחת עסק?

 שלחו לי הודעה בוואטסאפ =>