קיבוע זכויות סעיף 190

קצבה מזכה  -"סך כל הקצבאות שמקבל אדם , למעט קצבה מוכרת"
קצבה זו נובעת מתשלומי פנסיות ותיקות , קופות גמל וביטוחי מנהלים .
סעיף 9א(ב)לפקודה קובע כי חלק מקצבה מזכה או כולה, שמקבל יחיד שהגיע לגיל
פרישה, תהיה פטורה ממס .
להלן: "הפטור ‏לקצבה"( עד לסכום השווה ל-65% מתקרת הקצבה המזכה )
 סכום ‏הפטור  


הפטור נקבע כאמור בשיעור מתוך תקרת הקצבה המזכה, וללא תלות בגובה הקצבה
שמקבל היחיד מכאן, שהקצבה הפטורה הינה סכום אחיד, מוחלט ולא יחסי לכל מי
שהגיע לגיל הזכאות  . 


 העלאת‏ הפטור‏ ממס‏ על‏ הקצבה‏ המזכה‏  מתבצע באופן‏ מדורג  
הגדלת הפטור לקצבה במסגרת תיקון 191 לפקודה,  
  נקבע למעשה אצל פ"ש קרוב למקום מיגוריך , והפטור לקצבה שיקבע  יגדל עם הזמן באופן מדורג.


החל משנת 2012 ועד לשנת  2025 הפטור לקצבה הולך ויגדל לאורך השנים , כמפורט בטבלה שלהלן, וצפוי להגיע ל-67% בשנת  2025 

 

                  תקופה                                      אחוז  פטור 

  •    עד       31.12.2011                                    35%

  •   מ1.1.2012  עד  31.12.2015                        43.5%

  •   מ 1.1.2016 עד 31.12.2019                           49%

  •   מ 1.1.2020 ד 31.12.2024                            52%  ( השנה )

  •  מ 1.1.2025                                                67%

הפטור שיחושב ישתנה   (נוסחת הקיזוז  ) לפי   פרמטרים נוספים  השייכים לכל פורש,

    שיתחשבו בהם  :


  1.   מענקי פרישה פטורים ממס במהלך שנות עבודתו שמשך .

  2. ובמידה ומשך  קצבאות על ידי היוון . 
 

 

ואז אם לקחת פטור מקצבה או משכת היוונים 

 יפגע הפטור  על הקצבה!!!

**פטור על מענק פרישה מוענק לכל שנת עבודה בגובה המשכורת האחרונה ועד לתקרה ( 12,420 בשנת המס 2020) לכל שנת עבודה.

המענקים החייבים ניתן לפרוס במס הכנסה