shutterstock_1438887359 [Converted]-01.p

פרישה לגמלאות פנסיה 

רובכם עבדתם שנים רבות, ועם היציאה לפנסיה. אתם עומדים לפני שינוי גדול, לחיות על חסכונות או פנסיה ואין צפי להכנסות נוספות .

קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 52%

 תקרה הקצבה המזכה ב 2021   היא 8,480 ש"ח .

הפטור הינו סכום מוחלט ולא יחסי לקיצבה שמקבלים לגיל זכאות ( אישה 64 גבר 67)  או מחמת נכות יציבה.

 

הפטור על קצבה מזכה  מושפע מהרבה גורמים

למשל: משיכת מענקים פיצויים פטורים ממס בגין 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה לקבלת קצבה . 

הפיצויים הינם סכום הון המתקבל עקב הפרישה , בין אם שולם ישירות ממעסיק או מפנסיה קופות גמל לפיצויים.

כמובן שיש פיצויים פטורים ויש התחשבות בהרבה גורמים.

 

  תקרת ההון הפטורה המקסימלית :2020 -     793,728  ש"ח

                                 ובשנת המס  2025-       1,022,688 ש"ח 

חשוב להתנהל, בסדר הבא   :

  1. לאתר את כל החסכונות שלכם, ובעיקר החסכונות הפנסיוניים וקרנות ההשתלמות.

  2. להעזר באיש מקצוע שייעץ  בנושאי מימוש הפנסיה (קצבה חודשית? היוון חד-פעמי?)

  3. בהיבטי המס של פדיונות חד פעמיים, כגון: מענקי פרישה, פדיון חופשה שנתית, משיכת רכיב הפיצויים וכיו"ב.

  4. תכנון פיננסי לטווח ארוך, תוך התחשבות בהוצאות חיוניות. 

לווי  לאורך כל התהליך לקבלת הטבות המס המגיעות לפורש

 במילוי הטפסים:161א'   161 ד'  ואם יש צורך בפריסת המענקים החייבים. 

בנוסף הכנת דוחות שנתיים לאחר ביצוע הפרישה .

לאחר התהליך הייעוץ אתם תדעו את ההכנסה החודשית הצפויה לכם.

כדאי לנצל כל הטבה  (תיקון 190) בחישוב ראשוני של רמת ההכנסה