מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה


מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים בשנת 2020 עודכנו כדלקמן:


א. דירת מגורים יחידה ;

בהתאם למדרגות להלן:

1 .על חלק השווי שעד 1,744,505 שקלים חדשים – לא ישולם מס

2 .על חלק השווי העולה על 1,744,505 שקלים חדשים ועד 2,069,205 שקלים

3 .על חלק השווי העולה על 2,069,205 שקלים חדשים ועד 5,338,290 שקלים חדשים –5%

4 .על חלק השווי העולה על 5,338,290 שקלים חדשים ועד 17,794,305 שקלים חדשים – 8%

5.על חלק השווי העולה על 17,794,305 שקלים חדשים–10%

ב. דירת מגורים שאינה דירה יחידה

בהתאם להוראות סעיף 9ג1 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1 .על חלק השווי שעד 1,292,280 שקלים חדשים –5%

2 .על חלק השווי העולה על 1,292,280 ועד 3,876,835 שקלים חדשים – 6%

3. על חלק השווי העולה על3,876,835 ועד 5,338,290 שקלים חדשים -7%


הקלה ל"עולה" בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה שלפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים שלאחר עלייתו לישראל. 1 הסכומים מודדו מחדש בהתאם למדד הבסיסי לפי הוראות החוק והתקנות.

סעיף 121ב לפקודה – מס ייסף

השבח הריאלי ממכירת דירה (שאינה פטורה ממס) עד לשווי מכירה של 4,527,585 ₪ לא יתווסף לצורך חישוב מס הייסף.