פרסים,הימורים והגרלות

פרסים הימורים והגרלות

תושב ישראל אשר לו הכנסה מהימורים או מפרסים בארץ או בחו"ל, חייב בשיעור מס של 35%.

שיעור המס נקבע בסעיף 124ב לפקודת מס הכנסה - קיטוע מלשון החוק : "על אף הוראות סעיף 121, שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 35%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם.

ב-1 באוגוסט 2013 הועלה שיעור המס ל-30%, ב-1 בינואר 2017 הועלה שיעור המס ל-35%.

סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים :

· הכנסה עד לתקרה של 49,920 ₪ – פטור מלא, לפי סעיף 9 ( 28).

· הכנסה עד "כפל התקרה", 99,840 ₪ , פטור חלקי בגין ה"תקרה המתואמת". מעל סכום זה ישולם מס של 35% מהשקל הראשון.

תקרת הפטור מתייחסת להכנסה/ רווח מהגרלה או הימור או פרס של זכייה בגין "טופס אחד" שמולא

​אין שום הגבלה בניצול הפטור בגין הגרלות נוספות.

מס יסף (מס על הכנסות גבוהות):

ביולי 2012 נוסף לפקודה סעיף 121ב, , המטיל מס על הכנסות גבוהות מכל מקורות ההכנסה החייבים במס, כולל הכנסה מהימורים ומפעילות נושאת פרסים (בתוקף מיום 01.01.2013).

כאשר הכנסתו הכוללת של אדם עלתה על 800,000 ש"ח בשנה, הוטל על חלקה שמעל לסף זה מס נוסף בשיעור 2%. בהתאם לכך, שיעור המס הכולל על חלקה של זכייה שמעל לסף זה הגיע ל-32%.

ב-1 בינואר 2017 עלה שיעור המס על הכנסות גבוהות ל-3%, וההכנסה החייבת במס זה הוקטנה ל-640,000 ש"ח. בהתאם לכך, שיעור המס הכולל על חלקה של זכייה שמעל לסף זה הגיע ל-38%

משלם הזכייה חייב לנכות במקור את המס החל על הזכייה.