שכר דירה למגורים


מיסוי הכנסות משכר דירה ליחידים

​מס הכנסה מגדיר שלושה מסלולים למיסוי הכנסות של יחידים משכר דירה למגורים הניתנים לבחירה עפ"י הפירוט הבא:

  1. מסלול פטור ממס.

  2. מסלול ה- 10%.

  3. מסלול המס השולי.

מסלול הפטור

יחיד שהיו לו בשנת המס, הכנסות משכר דירה למגורים זכאי לפטור ממס על אותה הכנסה משכר הדירה עד לסכום ה"תקרה המותאמת " ( בשנת המס 2021 התקרה המותאמת 5,070 ₪ לחודש ).


התנאי לפטור זה, הוא הכנסה משכר הדירה, אשר משמשת למגורים בלבד, תנאי שחייב להופיע בחוזה השכירות, מדריך להקלות מס מופיע גם באתר מס הכנסה .


מי מנמצא במסלול הפטור לא יכול לקזז הוצאות השייכות לדירה כולל הוצאות פחת.


אם ההכנסות שכר הדירה גבוהות מ תקרת הפטור , קיימת אפשרויות הבאות:

  • לעבור למסלול של 10%.

  • להשתמש בתקרת הפטור המותאמת וההפרש יעבור למס שולי המתחיל ב31% נכון ל2016, ליחיד מעל גיל 60, המס השולי יהיה החל 10% מסך ההכנסות שלו

מסלול 10%


מסלול זה אינו כפוף לתקרת ההכנסות, הכנסות מדמי השכירות חייבות במס קבוע בשיעור 10% ,במסלול זה לא ניתן לקזז הוצאות כנגד הכנסות מדמי השכירות .


ניתן לשלם את המס באחת משני האופנים הבאים:

  1. תוך 30 יום מקבלת דמי השכירות.

  2. בתום אותה שנת המס ששולם שכר הדירה, תוך 30 יום .

לדוגמא: שכירות שהתקבלה בשנת המס 2020 תשולם עד 31/1/2021


מסלול מס השולי

במסלול זה ניתן לנכות הוצאות הקשורות באחזקת הנכס כולל פחת. שיעורי המס השולי ראה טבלה שלהלן:


הכנסות שכר דירה בחו"ל


לפי סעיף 122 א' לפקודת מס הכנסה:

תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מדמי שכירות בחו"ל רשאי לשלם מס בשיעור קבוע של 15% על הכנסה, מבלי יכולת לקזז הוצאות על הנכס למעט פחת .

או לבחור במסלול מס השולי .


מדרגת מס 2021

עד 20,140 ₪ 31%

עד 41,910 ₪ 35%

מכל שקל נוסף 47%